1. SVENSKA NATURFORSKARE 

    Carl (Carolus) von Linné (1707-1778)

Linné porträtterad av Alexander Roslin

Här följer några fragmentariska anteckningar om Sveriges mest berömde vetenskapsman. Vi,  som nu lever 300 år efter Linnés födelse,  bör fördjupa våra kunskaper om världens kanske mest kände svensk och vad han uträttat.

Vem var egentligen Linné? Denna korta biografi kanske kan ge några ledtrådar till ett fortsatt studium. Genom att borsta av gammalt källmaterial har jag funnit följande:

Carl Linnaeus föddes kl 01.00 den 13 maj (Linnea, efter Linné, har numera namnsdag denna dag i vår almanacka!), enligt den gamla tideräkningen, den 23 maj enligt den nyare, år 1707 i Råshult, Småland och växte upp i Stenbrohult. Förlossningen uppges ha varit svår.  Linné har själv i en biografi beskrivit tidpunkten för sin födelse med orden "klockan ett på natten mellan växtmånaden och blomstermånaden då göken utropat sommaren då träden stod lövade men före blomningstiden". Föräldrar: Nicolaus Linnaeus, först komminister, sedermera kyrkoherde i Stenbrohult och Kristina Brodersonia. Fadern Nicolaus ägde ett stort naturintresse, vilket överfördes på sonen. Som nioåring sändes Carl till Wäxiö skola, men han vandrade  mest omkring i omgivningarna, gjorde insamlingar av stenar, växter och insekter. Utanför naturvetenskapen hade den unge Linnaeus ringa eller inget intresse.

1723 var hans lärare så till den grad missnöjda att de rekommenderade fadern att låta Carl sluta med studierna och i stället sätta honom "i något hantverk". Betygen var minsann inte något att skryta med. Han slutar läroverket som nr elva i klassen på sexton studenter. De klassiska studierna -  i latin, hebreiska, grekiska etc - lockade honom  inte alls. På sin höjd kunde han bli "snickare och skräddare kanske, men aldrig präst". Carl fick samvetsförebråelser när han tänkte på faderns myckna gnetande för att han som äldste son skulle få studera. Men skolans rektor Lannerius och provinsialläkaren Rothman hävdade och talade varmt för att Carl i stället kunde göra "en hedersam och lönsam karriär inom medicinen". (Läkarens status var tydligen lägre än prästens vid denna tid. Min anm.) Och så fick det bli. Studierna fortsatte nu 1727 i Lund. Medicine professorn Kilian Stobaeus (Se Kilian Stobaeus d ä! ) uppmuntrade honom i studierna vad gäller medicin och naturalhistoria. 1728 flyttar han till Uppsala för att bredda sina studier med botanik. Teorierna om växternas sexualsystem hade vid denna tid redan börjat formas.

År 1729 stötte den gamle teologiprofessorn Olof Celsius (Se Olof Celsius d ä !) ihop med en ung student som undersökte några blommor i den botaniska trädgården.  Studenten hette Carl Linnaeus. Ett samtal om växternas levnad  utspann sig dem emellan och Celsius blev mäkta imponerad av den unge mannens kunskaper i ämnet. Den unge studenten Carl var synbarligen fattig, hans kläder var slitna och kroppen mager. Professor Celsius tog Linnaeus med sig hem, klädde upp honom och lät honom fritt förfoga över sitt bibliotek. I gengäld fick Celsius något som Linnaeus själv skrivit,  ett exemplar av förstlingsverket Praeludia sponsaliorum plantarum (förspel till blommornas biläger). Den gamle professorn häpnade och blev synnerligen imponerad av innehållet. Här fastslogs med all önskvärd tydlighet att växterna har kön. Tidigare hade många lärde undervisat att blommorna "befriar sig från pollen för att rena saven". Linné förklarade nu att pistillen var växtens kvinnliga könsorgan och ståndaren den manliga:  "...själva bladen uti blomman (petala) kontribuera till generationen ingenting, utan allenast göra tjänst som Brudesängar, som den stora Skaparen så härliga inrättat, med ädla Sparlakan utstofferat och med så många ljuva lukter parfymerat..."    Celsius förde honom omgående i kontakt med den naturkunnige medicinprofessorn Olof Rudbeck d.y., (Se Olof Rudbeck d y !) landets kanske främste naturvetenskapsman vid denna tidpunkt.  Rudbeck tog genast Linnaeus till sitt hjärta och samvaron blev fruktbar för dem båda. Tanken på epokgörande, långväga, expeditioner föddes nu och växte till stora visioner för Linnaeus.

Till att börja med företar Linnaeus1732 en resa till Lappland, varpå det 1734 bär iväg till Dalarna. Han fick landshövding Reuterholms kallelse att göra en undersökning av bergverken i detta landskap. I Dalarna lärde han även känna sin blivande maka, Sara Elisabeth, dotter till den välbärgade stadsläkaren Johannes Moraeus (1672-1742) i Falun. Äktenskapet kunde dock inte komma till stånd p g a  av att Carl inte var fullt yrkesutbildad och fortfarande inte i stånd att försörja en familj. 1735 fullbordas medicinstudierna med en doktorsdisputation (i ämnet malaria, som tidigare funnits i Sverige) i Harderswijk, Holland. Knöt under tiden i Nederländerna många internationella kontakter. Den ryktbare läkaren Boerhaave ser snillet hos Linnaeus och söker övertala honom att stanna i Holland. Dock utan resultat. Efter ett besök i Paris återvänder Carl till Sverige 1738, gifter sig så äntligen med sin Sara Elisabeth 1739 och öppnar egen läkarpraktik i Stockholm. Carl blev, med hjälp av sina utländska kontakter, skicklig i att behandla bl a dåtida veneriska sjukdomar. Speciellt verksam och effektiv visade sig vara ett slags salva av kvicksilver. Arbetsdagarna för läkaren Carl blev långa, men han tjänade nu gott och väl sitt levebröd.

Utnämndes vid 35 års ålder år 1741 till professor i teoretisk och praktisk medicin vid Uppsala Universitet. Sonen Carl föds och samma år reser Linnaeus genom Östergötland och Småland till Öland och Gotland. Genom tjänstebyte med Rosén erhåller Carl professuren i medicin och naturalhistoria år 1742. Nu är Linnaeus lycka gjord. Han hade nu fått den plattform som behövdes för att föra ut sina tankar och revolutionera synen på naturvetenskapen.

Linnés (jag använder nu i fortsättningen hans adlade namn) verksamhetsområden

Linné går in i studiet av naturen med religiös hänförelse. I förordet till de senare upplagorna av Systema Naturae skriver han bl a :

"Jag såg den oändelige, allwettande och

alsmächtige Guden på ryggen, då Han gick fram,

och jag hisnade! jag sporade äfter Hans fotsteg

öfwer naturens fält och jag märkte utur hwart enda,

äfwen i dem jag näppeligen kunne skönia, en oändelig

wishet och macht; en outransakelig fullkomlighet;

jag såg där, huru alla diur underhöllos af wäxterne,

wäxterne af jorden, jorden af jordklotet; huru

jordklotet hwälfdes natt och dag omkring solen, som

gaf det lif; huru solen med planeter och fixstierner

rollade liksom på sin axel, till ett obegripeligt

antal och oändelig widd, samt uppehöllos uti sitt

tomma intet af den obegripeliga första Rörelsen,

altings Warelse, alla orsakers Driffiäder och

Styresman, denna werldenes Herre och Mästare; will

man kalla Honom Öde, så felar man intet, ty all ting

hänger på Hans finger; will man kalla Honom Natur, så

felar man ock icke, ty af Honom är all ting kommit;

will man kalla Honom Försyn, säger man ock rätt,

ty äfter Hans wink och willia går alt. Han är hehl

och hållen Sinne (Sensus); hehl och hållen Syn; hehl

och hållen Hörsel; Han är Siähl (Anima); Han är Sinne

(Animus) och Han endast är sin egen! Ingen mensklig

gisning kan fatta Hans gestalt; det är nog, att Han är

ett ewigt och oändeligt, gudommeligt Wäsende, som är

hwarken skapat äller födt; ett Wäsende, utom hvilket

intet är, som giort är; ett Wäsende, som har grundat

och bygdt alt detta, som allestädes skimrar för wåra

ögon, utan att kunna synas och allenast kan ses af

tankan, ty ett så stort Majestet residerar på en så

helig tron, där ingen kan få tillträde utan endast

Siählen."

Linné ser i begreppet Flora ett slags kvinnlighet, som skall älskas med största passion. Att hänge sig åt Floras studium blir följaktligen en uppgift enkom för män, något annat finns inte i hans tankevärld. Ett undantag skulle dock vara Lady Anne Monson (Se vidare nedan!), som ägde utomordentliga kunskaper i botanik. Hon var dessutom vida mer berest (hennes man var brigadgeneral i Ostindien!) än Linné själv och stod i rang hos honom jämförbar med de främste av lärjungarna. Thunberg sammanträffade med den celebra Lady Monson på sin väg till Japan.

Med utgångspunkt från växtriket söker Linné behandla samtliga länkar i den ekologiska kedjan. Mineraler och grundämnen omfattas också. Linné är uppenbart förtjust i rara ädelstenar. Är det skönheten i naturen som trollbinder honom? Däremot tycks inte intresset gå utanför vår planet, om man undantar ting som kan hänföras till hans rent religiösa åskådning:

Linné är djupt troende och ber både utanför och i uppkomna nödsituationer. På återresan från Gotland hamnar skutan i en storm: "...vågorna blevo rasande... Fartyget kastades emellan de brusande böljor. Gotland försvann. Kamraterne blevo sjösjuke. Tacklen begynte springa. Förtvivlan intog våra hjärtan, och vi befallte vår sak i Guds händer." När man så småningom ser land vid Böda och kommer i hamn, utbrister Linné: " ...vi prisade Gud, som frälst oss utur faran." Det är inte ovanligt att Linné gör gudstjänstbesök. Vid några av dessa tillfällen skall han ha haft sin hund med sig, något som tydligen inte uppskattades av alla.

I sin gudstro förfäktar Linne Nemesis divina, d v s ett straff som  Gud redan under jordelivet låter drabba den som begår omoraliska handlingar. Man undrar om dessa tankar hos honom hade fötts under praktiktiden som läkare, då han ofta fick behandla åtskilliga s k skamliga sjukdomar (=könssjukdomar)?

Linné skall själv ha myntat: Deus creavit, Linnaeus disposuit (Gud skapade, Linné ordnade). Vad människan själv skapat struntade Linné i stort sett fullständigt i; det kan gälla konst, musik, måleri eller vad som helst som tillkommit genom mänsklig begåvning, förmåga eller kunnande. Endast i undantagsfall ägnar Linné mänskliga alster sitt intresse. Ett sådant undantag är Linnés intresse för runstenar. Han nedtecknar noggrant runorna på varje sten han ser. Men när det gäller besök i gamla slott och fästningar letar han mest efter lavar, svampar och mossor på stenarna eller  växter i de närmaste omgivningarna.

Enligt Linnés egna ord skall det vara han som vänt upp och ned på Celsius temperaturskala. I ett brev till en fransk vän hävdar Linné: "Det var jag som uppfann vår termometer...". Anders Celsius ville ha vattnets kokpunkt till noll grader och fryspunkten till hundra. Linné ville vända på steken och man kan ju bara konstatera utfallet så småningom. D v s Celsius ändrade på sig och fastställde vattnets fryspunkt till noll och dess kokpunkt till 100 grader. (C tolkas ibland som lat. Centum=100).

Linné laborerade med att framställa konstgjorda pärlor - genom att införa främmande partiklar - i sötvattenmusslor. Till en början väckte hans försök i detta företag föga entusiasm.

___________________________________________________________________________________

Rötterna till namngivning och systematik  - Aristoteles

Den som kom att påverka synen på naturvetenskaperna, från Antiken, genom Medeltiden och ända fram till 1600-talet, var Aristoteles. Aristoteles är förmodligen den mest kände vetenskapsmannen genom tiderna. Han föddes 384 f Kr i Stagira vid Egeiska havets nordkust. Han var son till en rik man, tillika läkare. Vid sjutton års ålder kom Aristoteles till Athen, där han studerade vid Platons akademi. Omkring 340 f Kr blir han Alexander den Stores lärare. Alexander stöder sedan Aristoteles ekonomiskt och skickar honom ovanliga växter och djur från sina vida fälttåg. Aristoteles grundar en filosofisk skola i Athen, kallad Lyceum. Aristoteles sysslade med samtliga vetenskaper, matematik undantaget. Han var utan jämförelse antikens lärdaste man. Av hans 170 skrifter finns dock endast 47 bevarade. Man kan skönja drag från Aristoteles i den sedermera upprättade hustavlan av Martin Luther, d v s människan skulle inta sin bestämda plats i samhällssystemet. ("När envar sin syssla sköter, går det väl evad som möter"). Hon skulle forska och undersöka för att komma vidare i tillvaron; ödet styrde inte människan. Aristoteles förespråkar patriarkatet i fråga om vem som ska styra. I synen på universum intar han en geocentrisk hållning: jorden är universums medelpunkt kring vilken allt snurrar . Aristoteles teser blev senare så starka att de fick karaktären av en lag, som inte fick ifrågasättas; det kunde i vissa fall medföra döden (tala om åsikts- och yttrandefrihet! Se Forsskål!) När Alexander den Store dog i Babylon 323 f. Kr, tvingades Aristoteles fly från Athen. Han anklagades för bristande vördnad mot gudarna. Aristoteles visste vad man gjort med Sokrates och fruktade samma öde. Aristoteles dog efter en magåkomma, ett år efter flykten, 62 år gammal, den 7 mars 322 f.Kr.

Bra biografi om Aristoteles

Aristoteles naturvetenskapliga uppfattning kan i korthet beskrivas med följande: han indelar djuren i två huvud grupper, bloddjur och blodlösa djur.

BLODDJUR

1. Fyrfotadjur som föder levande ungar.

2. Fåglar.

3. Äggläggande fyrfotadjur.

4. Valdjur.

5. Fiskar.

BLODLÖSA DJUR

1. Blötdjur (d v s  bläckfiskar).

2. Mjukskaliga djur (högre kräftdjur).

3. Insekter (insekter, spindlar, tusenfotingar, maskar).

4. Skaldjur (sjöborrar, snäckor, musslor, sjöpungar). 

Aristoteles stora misstag var att han förutsatte den röda färgen för blodvätskan. Nu visar sig att nästan alla djur har blodvätska, somliga  utan röd färg och Aristoteles indelning blir felaktig. Under antiken trodde man också att lägre organismer och djurarter uppstod spontant ur den livlösa materien, den fuktiga jorden, "moder Jord", den s k uralstringsteorin. Aristoteles stödde och omprövade inte denna uppfattning, som numera väl endast kan tillmätas kuriositetsvärde.

Mellan Aristoteles och Linné

Vad hade hänt inom botaniken och  naturvetenskapen under de två årtusenden som ligger mellan Aristoteles och 1700-talet? Här följer summarisk uppställning:

Aristoteles ca 350 f Kr Delar upp djuren efter blod/utan blod enligt ovan.

Theofrastus ca 300 f Kr kände till 500 växter.

Dioskorides ca 50 e Kr  grekisk läkare och botanist från Anatolien, fältläkare under kejsarna Claudius och Nero. I  Dioskorides  Peri hyles iatrices (i lat övers De materia medica = sv Om medicinskt material) beskriver han 600 medicinalväxter. Denna skrift användes under nära 1500 år som handbok för läkare.

Plinius d ä (omkom i Pompeji vid Vesuvius utbrott 79 e Kr) nedtecknar antikens alla kända botaniska uppgifter i sin Historia naturalis, en mäktig encyklopedi bestående av 37 böcker.

Ibn al-Baitar 1200-talet, skall vara Medeltidens störste botaniker, utgick från Spanien, utforskade stora delar av Mellanöstern.

Albertus Magnus 1200-talet, gjorde en mängd botaniska anteckningar.

Patres botanici: Otto Brunfels, Leonhard Fuchs, Hieronymus Bock.

Konrad Gesner 1500-talet, schweizisk naurforskare, professor i Lausanne och Zürich, utger verken Historia animalum i fem band och Historia plantarum.Uppställde första växtsystemet.

Mattheus Lobelius (1538-1616), grupperade växterna efter bladform.

Andrea Cesalpino 1500-talet italiensk botanist, professor i Pisa, påvlig läkare, författare till De plantis (Om växterna)  där han  grupperar växterna efter frukters och fröns beskaffenhet.

Gaspard Bauhin 1600-talet, schweizisk botanist, professor i Basel i grekiska, botanik, anatomi och medicin, klargjorde skillnad mellan släkte och art och skapare en binär nomenklatur, författar Pinax theatri botanici (ung Växtligheten, el bladverket, i ett botaniskt skådespel) med över 6000 växter.

A Q Rivinius 1600-talet uppställer ett eget system för växterna.

Olof Bromelius 1600-talet, läkare, botaniker. Författare till Chloris Gothica s. Catalogus Stirpium circa Gothoburg, nascentium, Sveriges allra första provinsflora

John Ray (1628-1705) var den förste som i modern mening lanserade artbegreppet. Egen växtsystematik grundad på hjärtbladen. Utger det stora verket Historia plantarum Nova 1-3. Ses om en av det viktigaste föregångarna till Linné. Ray arbetar fortfarande med Aristoteles grundprinciper.

Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), inrättar ett system med ledning av blomkronans form

Under 1600-talet och under 1700-talets första decennier förekommer dessutom en rad andra namn på vetenskapsmän inom växtanatomi, växtfysiologi och växtgeografi, vilket vittnar stor aktivitet inom botaniken och att mycket var i görningen inom området vid tiden för Linnés framträdande. För Sveriges del är Rudbeck d ä, Rudbeck d y och Olof Celsius inte att förglömma. Linné var naturligtvis insatt i den snabba utvecklingen inom botaniken och de många rön som gjorts före honom. Men mycket pockade fortfarande på en lösning, en enhetlighet, ett alltomfattande system som kunde tillämpas globalt. Linné insåg detta. För det första måste man ha ett enhetligt språk. Latinet var redan inom vetenskaperna det förhärskande språket och Linné ändrade inte på detta.

Aristoteles avhandlingar avfattades naturligtvis på grekiska, men under medeltiden i Europa växte sig latinet allt starkare inte minst genom den katolska kyrkans (med centrum i Rom) försorg. Vulgata, den latinska bibelöversättningen från ca 400 e Kr var viktig för prästerskapet och grekiskan kunde naturligtvis inte heller släppas, då de nytestamentliga grundtexterna var avfattade på koiné-grekiska. Den grekiska Septuaginta (De sjuttios översättning) vad den första översättningen av det hebreiska Gamla Testamentet (från ca 280 f Kr.) Långt fram på Linnés tid ser vi att prästerskapet är en ledande grupp inom naturvetenskaperna. Prästerna utgjorde då de lärde, vilka man behandlade med stor respekt och vilkas språkliga förmågor till stor del formade de vetenskapliga termerna. Läkarna hade ännu inte samma höga status bland folk i gemen, men hade goda förutsättningar för forskning inom inte minst inom de botaniska vetenskaperna, då ju en av huvuduppgifterna var att känna till de olika medicinalväxterna och deras verkan. Linné hade, med sin bakgrund och skolgång beskriven ovan, ett ansenligt latinskt-grekiskt ordförråd med sig i bagaget. Inte minst genom de många fotnoter och hänvisningar Linné gör, får man intrycket av att Plinius Historia Naturalis intar en särställning i Linnés källmaterial och förmodligen finns här nycklar till många av Linnés teorier, uttryck, ordförråd och tankegångar. Klarläggande forskning i detta komplex efterlyses!

Det vetenskapliga läget i början på 1700-talet 

Sveriges ställning som politisk stormakt var till ända i och med Karl XII:s frånfälle. Man kan säga att kampen för Sveriges del nu stod på andra områden, inte minst det vetenskapliga. Många länder ville ha inflytande över den pågående utvecklingen: England, Spanien, Tyskland, Frankrike, Holland och även Danmark. De stora vita fläckarna på världskartan krympte och nya hittills otillgängliga och outforskade områden kartlades. Linnés utsändande av apostlarna får ses som ett led i den naturvetenskapliga kampen. Nya arter i flora och fauna - i hundratal och tusental - kommer nu till vetenskapens kännedom.

Hur skall ordning bringas i detta kaos? Det var krångligt med det redan kända.

För Linnés del fick botaniken bli utgångspunkten eftersom detta var det han behärskade bäst. Linné insåg en nödvändigheten av förenkling vid en arts beskrivning, liksom införandet av en helt ny indelning av växterna grundad på växternas könsliga karaktärer.  

Redan hos dr Rothman (från Vaillants avhandling Sermo de Structura Florum utgiven 1718) hade han inhämtat tanken om ståndarnas och pistillernas funktioner. Här fanns fröet (!) till läran om sexualsystemet. När det gäller djuren baserade han sin artbestämning på tänderna i stället för Ray som hade fötterna som grundläggande element. Nu handlar det inte bara om växter utan Linnés verksamhetsområde utsträcks till hela naturvetenskapen.

Linnés genombrottsår måste sägas vara 1753 med utgåvan Species Plantarum, där den binära nomenklaturen presenteras. Ett gigantiskt arbete ligger nu framför vad gäller systematik, terminologi, nomenklatur.

Louis Gerard förutspår nu att Linné kommer att bli större än självaste Newton.

I stället för, som tidigare, använda långa beskrivningar av en art, förenklar Linné beskrivningen till endast två ord, (Se Gaspard Bauhin ovan!). Ett för släktet eller familjen och ett för den specifika arten. Släktnamnet skrives med stor bokstav och artnamnet med liten. Som läkare och lärd med prästinfluenser utnyttjar han latinet, så långt det nu går. Men åt stora huvudgrupper och till och med enskilda arter, inte minst inom entomologin, har han hämtat namn från den grekiska mytologin. För att hedra olika personer använder Linné dessas namn i en nybeskriven, ännu inte med hans system namngiven art. Linnaeus system rönte internationell acceptans och nutida nomenklatur bygger fortfarande på hans system, med den modifieringen att man lägger till ytterligare ett namn för att beskriva förekommande underart och i vissa fall ett fjärde namn för en speciell form. Den först publicerade beskrivningen av en art är den enda vetenskapligt gällande (en regel som dock inte alltid  har följts). Upptäckarens namn skall fogas till artnamnet till ovedersäglig ära för forskaren i fråga. Detta fastslogs i en prioritetsregel som skulle omfatta hela djurriket fr o m 1 januari 1758. Intressant för entomologin är att för t ex dagfjärilarna indelade Linné dem efter antik hierarki i fem huvudgrupper: "Trojanske och grekiske riddare, Heliconier, Parnassier, Danaider, Nymfer och Plebejer". Makaonfjärilen fördes till de grekiska riddarnas grupp. Makaon var nämligen en grekisk soldat, hjälte i det trojanska kriget och blev träffad av Paris pil. Makaons bror Podalirius fick bli det vetenskapliga namnet för närmaste släktingen  på kontinenten, segelfjärilen. Nämnde Paris, Helena, Agamemnon, Thoas, Memnon, Hector, Priamus med flera namn från den antika mytologin fick ge namn åt en andra riddarfjärilar,  när dessa kom i Linnaeus händer. Linné talade oftast inte på svenska, när han behandlade insekter, men när han gjorde det kallade han dem "yr-fän" eller helt enkelt "kräk". I Systema Naturae av 1735 finns 50 arter dagfjärilar beskrivna och 125 arter flugor.

Den store illustratören Georg Diony Ehrer (1708-1770) ställde sina förmågor i Linnés tjänst och var på så sätt behjälplig att sprida Linnés arbeten - bl. a.  i Systema Naturae - över hela världen. Ehrer hade träffat Linné under dennes besök i Nederländerna.

Striden om den nya, revolutionerande nomenklaturens utformning kom till viss del att stå i kamp med tyska botaniker (Se nedan under rubriken Kritik!).

___________________________________________________________________________________

Varifrån hämtade Linné sina namn?

Linné var inte totalt nyskapande, han sökte efter och tog vad han kunde av gängse benämningar, var de enkla, tog han dem rätt och slätt. Exempelvis Leo, Tigris, Pardus, Orca, Pardalis, Catus och Lynx fanns redan och behövde inte göras om. Men ibland var den tidigare benämningen lång och krånglig. Det primära målet var då förenkling. Linné tog vad han kunde använda, skapade ett familjenamn och ett artnamn med den reservationen att om den tidigare benämningen inte var tillräckligt välklingande fick den utgå. Att han införde forskares namn i en art  hade många gjort före honom, bl a Plumier, och han fullföljde denna tradition. När det gäller själva språket skapade Linné ett eget latin, det s k botaniska latinet. Meningen ska inte i första hand vara poetisk, utan exakt. Men även latinet har sina synonymer och homonymer, kanske flera än många andra språk. Så exaktheten är inte alltid odiskutabel, utan måste ibland ges vida tolkningar. Blunt hävdar att orden hos Linné ibland "ligger mycket långt ifrån den ursprungliga meningen". Grekiska uttryck bryter här och där det latinska mönstret och verben fattas för det mesta. Som en parentes kan nämnas att det s. k.  läkarlatinet till större delen består av grekiska ordstammar, oftast latiniserade. Lingvisten Heller undersökte Linnés språk och konstaterar att Linnés arbeten ger "rika bevis på hans vårdslöshet"..."han arbetade, här som alltid, med stor brådska." Varifrån kom alla de uttryck Linné använder i sin nomenklatur? Många ord kan härledas från den litteratur Linné hade umgåtts med: Homeros Iliaden, Virgilius och Ovidius skrifter m fl. I sin systematik åberopar Linné åberopar ofta Plinius d. ä. (Se ovan under rubriken Mellan Aristoteles och Linné!), viken Linné tydligen betraktar som en stor auktoritet inom naturvetenskapen. Fastän under skoltiden föga intresserad av Antiken, gick ändå Linné tillbaka till denna och hämtade stoff till sin namngivning av de olika arterna. En aning motsägelsefullt kanske. Att Linné i sin nomenklatur även omfattar "ytterst obskyra figurer" (Blunt) bekymrar honom inte alls. Är namnet tillräckligt välljudande, duger det bra! 

Några grundprinciper i namngivningen som måste nämnas är, när det gäller växter, själva utseendet, bladen, stängeln, blommorna osv. Också när det gäller djuren, är det de yttre, synliga karaktärerna som beskrivs. Fåglar och insekter får mera färg och speciellt när det gäller insekter kommer ofta aktuell biotop, näringsväxt med i namnet. När det gäller människan själv skulle namnet få en djupare psykologisk innebörd, Homo sapiens, den visa, vetande och tänkande människan.

___________________________________________________________________________________

Linnés grundsyn

Grunden för Linnés syn på tillvaron låg i Gamla Testamentets skapelseberättelse. I Systema Naturae skriver han att: "Då inga nya arter finnas; då lika alltid föder lika, då den enhetliga likheten inom varje art är en betingelse för sammanhandet, är det nödvändigt att vi tillräkna denna från stamarten sig härledande enhet ett Allsmäktigt och Allvist Väsende, nämligen Gud, vars verk kallas skapelsen...." 

(Kommentar: Gamla Testamentets hebreiska grundtext har två ord för skapa.

1) verbet bara = skapa ur intet.

2)asah = skapa från redan existerande materia. 

Det första alternativet är förbehållet Gud)

Från ett tal hållet 1743 må citeras:

"Att Gud skapat ett enda människopar; en man och en kvinna, tro vi på grund av den gudomliga uppenbarelsen. Att dessa blev satta i Edens lustgård, och att Adam där givit namn åt de särskilda, av Gud till honom framförda djurslagen, försäkrar den gudaingivne författaren Moses." 

För att Adam skulle kunna ge namn åt alla djuren, antog Linné att vid detta tillfälle endast en liten del av jordytan låg ovanför vatten,

"...annars skulle det vara svårt, ja omöjligt, för Adam att anträffa alla särskilda djurarter."

Landhöjningen, antog han, har sedan skett efterhand och djuren har då spridit sig runt jorden.

I sin Curiositas Naturalis ser han människans största uppgift vara densamma som den var en gång i Edens lustgård, nämligen att "liksom i den allrafullkomligaste naturaliesamling betrakta Skaparens verk." 

Fritänkeriet, som blomstrade på 1700-talet, avfärdar Linné som dårskap.

Jfr citatet nedan och jämför med Ps 14:1a där Linnés förebild kung David utbrister: "Dårarna säga i sina hjärtan: 'Det finnes ingen Gud'".

___________________________________________________________________________________

Bryderier

Vid ett och annat tillfälle påträffade Linné mutationer  i växtriket. Så med en förekomst i mälarregionen av arten gulsporre, som vanligen har fyra ståndare och en pistill. Enstaka plantor av växten fanns här med fem ståndare och en pistill och dessutom en helt sluten blomma som effektivt förhindrar pollinering. Linné kallade monsterblomman för pelosia.  Man har sökt mutationen på växtplatsen efteråt men inte funnit den. Mutationen kunde inte föras vidare utan var en "dead end" för densamma. Men blomman orsakade mycket huvudbry och grubblerier för Linné som funderade en hel del över dess tillkomst.

___________________________________________________________________________________

Kritik

Det var många av dåtidens vetenskapsmän som reagerade på Linnés tankar och slutsatser. Somliga menade att Linnés kunskaper i exempelvis zoologi var ytterst begränsade. Att han var en stor botanist medförde inte automatiskt att han var expert på naturens alla områden.  Linné erkänner någon gång själv att han har sin överman på enskilda områden. Så var t ex Artedi honom vida överlägsen inom ichtylogin (se Peter Artedi!). Mycket av kritiken gick ut på att han inte lyssnade tillräckligt på sina föregångare. Han ansågs dessutom alltför enväldig.

Tyska vetenskapsmän hade synpunkter på Linnés botanik. Professorn i botanik i Leipzig Christian Gottlieb Ludwig använde sig av en nomenklatur utarbetad av August Quirinius Rivinus. Rivinius system baserades på kronbladens respektive bladens form. Denna klassificering ställdes mot Linnés egen men fick ge sig i kraftmätningen.

Den svåraste kritiken fick tviveslsutan Linné av tysken Johann Georg Siegesbeck som angrep hans system från en rent religiös aspekt. 1737 mer eller mindre anklagade han Linné för biologiskt snusk. Tjugo ståndare och en pistill, dvs tjugo män och en kvinna, så fick det helt enkelt inte gå till. Linné tog så illa vid sig att han var färdig att ge upp 1738. Men 1741 vänder det i och med att Linné får en stark plattform genom medicinprofessuren i Uppsala. Han får nu också starkt stöd från Holland och Amerika genom Cadwallader Colden.

Vad gäller djurriket utvecklades kritiken på följande sätt:
Schweizaren Albert von Haller, ett geni, orakel och dåtida auktoritet inom många vetenskapliga områden ansåg att Linné "har betraktat sig som en andre Adam och har givit namn åt alla djuren i enlighet med deras särskiljande drag utan att någonsin fästa sig vid sina föregångare." Många rynkade på ögonbrynen när Linné placerade människan (Homo sapiens) som ett djur bland aporna. Den gemensamma familjen kallade han primater, d v s herredjur. För att skilja på apa och människa införde Linné begreppet bimana  = tvåhänt (människa) och quadrumana = fyrhänt (apa). (Från folkskolans födelse år 1842 och långt fram in på 1860-talet följde man i undervisningen Linné troget och disciplarna skulle lära sig att skilja på dessa tvåhänta och fyrhänta kreatur. Alfred Brehm skriver om Linnés primatfamilj att den "ingalunda var något lyckligt grepp". Den fyrhänta teorin avlivar Brehm snabbt och tycker det är mycket illa att man fortfarande (det måste gälla 1860-talet?) kan läsa om den i svenska skolböcker. Primatbegreppet kan få stå kvar av praktiska skäl, menar han, men det innebär inte att det skulle finnas någon speciell ordning i gruppen. Brehm gör sedan följande slutsats: "Även om människan genom sin kroppsbyggnad har sin plats i djurriket, faller dock kunskapen om människan och det mänskliga utanför zoologiens råmärken."(Få människor under 1800-talet torde vara mer insatt i jordens djurliv än Alfred Brehm; bredden och djupet i hans kunskap var enorm. Dessutom hade han även konfronterats med Darwins teorier och redogör noggrant för dessa i ingressen till första bandet. Min anm.)

Människoarten enligt Linné finns på denna sida

___________________________________________________________________________________

Linné och den senare utvecklingen i synen på människan

Att de senare rasbiologerna /rashygienisterna har mycket att hämta hos Linné står tämligen klart. Steget till professor Ernst Haeckel (1834-1919) är inte långt. (Haeckel anammade Darwins teorier från 1859 och utvecklade dem i sitt s k  rasstamträd i början på 1900-talet. Här kunde man finna högre resp. lägre utvecklande människor. I topp stod indogermaner och japaner (!). (Passade hitler senare som hand i handske i teorierna om "das Übermensch", övermänniskan. Att de sämre sorterna helt sonika försvann, tillhörde sålunda helt naturens egen ordning. Min anm. Se även denna sida!)

Någon teori om en kamp i tillvaron till förmån för den starkare, den högre utvecklade, kan inte skönjas hos Linné. Det skulle dröja ännu hundra år innan någon dylik teori lanserades.

Men man kan med fog påstå att Linné - naturligtvis omedvetet - slår en bro från de antika temperamentsivrarna till rasbiologerna under 1800- och 1900-talen.

Greken Galenos (levde under andra århundradet e Kr) hade ju indelat människans temperament med hjälp av olika kroppsvätskor,  i fyra grupper på följande sätt:

1) Sangviniker, blodet i sig självt dominerar, man blir uppsluppen och glad.

2) Koleriker, gul (från själva gallan kommande) galla dominerar och ger ett häftigt temperament.

3) Melankoliker, svart galla (från mjälten) dominerar, resulterande i påtaglig tungsinthet.

4) Flegmatiker, orsakas av slem (från hjärnan) och framkallar tröghet.

Hur hade afrikanen fått sin svarta hudfärg? Den gängse förklaringen på Linnés tid till detta förhållande var att det berodde på den svarta gallans dominans. Vi kan se hur Galenos system fortfarande behärskade dåtidens tankevärld. Linné funderade mycket på om en vit skulle bli svart efter en tids vistelse i Afrika, eller om en svart efter en tid skulle bli vit hos oss. Det fanns  emellertid afrikaner i Europa som vistats här lång tid utan att blekna. Linné fortsatte att fundera över dessa omständigheter.

Riktigt osäker blir Linné då han funderar på var i sitt system han ska placera änglarna (!).

Vad djurriket i övrigt beträffar framför Linné några för oss svårbegripliga föreställningar, som t ex när han hävdade att svalorna hos oss övervintrade på sjöbottnarna. Det är emellertid helt felaktigt att Linné skulle varit upphovsman till myten. I Norden är det med största säkerhet humanisten, etnologen, folkloristen, historikern och den katolske ärkebiskopen Olaus Magnus (1490 - 1557), som först lanserat uppfattningen som sedermera blev en allmän villfarelse, nämligen den att svalorna skulle dväljas i den lerhaltiga dyn på sjöarnas bottnar. I Magnus verk "Historia om de Nordiska Folken" av år 1555 låter han sin uppfattning bli allmängods. Linné å sin sida hade inte tillräckligt på fötterna för att vederlägga påståendet utan det fick leva vidare under hans tid oemotsagt. Det finns bevis för att även linnélärjungarna omfattat den gängse uppfattningen om svalornas övervintring.

Men redan 1757 hade Linné publicerat Migrationes Avium (Om fåglarnas flyttning). Han kände till flyttfåglars stråk över Medelhavet och han lade grunden till den omfattande svenska flyttfågelforskning som sedermera tog fart

Om den mikrobiologiska världen - bakterier, virus etc - hade Linné naturligtvis ingen kunskap - han var ett barn av sin tid, med alla de begränsningar detta innebar.

En genombrott för Linnés system inträdde när den franske kungen  Ludvig XV förordade att den nya linneanska taxonomin skulle införas i Frankrike. Alla gillade det inte men måste nu inrätta sig i ledet. Vad som händer sedan  i Europa, följer i stort sett den s k dominoteorins lagar.

___________________________________________________________________________________

Människan Linné

Linnékännaren T M Fries gör ett porträtt av människan Linné enligt följande:

"Linné var till växten mediocre stor, snarare låg än hög, hwarken mager eller fet, med tämmeligen musculeuse artus (lemmar) och stora ådror alltifrån barnaåhren, hufvudet stort, bakhufvudet upphöjdt med en transversell nedtryckning längs lambda-sömmen. Pannan medelmåttigt hög, på ålderdomen rynkad. Håret hwarken rakt eller krusigt, i barnaåren hvitt, sedan brunt och vid tinningarna rödlätt, slutligen grånande. Ögonbrynen bruna. Ansiktsfärgen blek. Ögonen bruna, mycket skarpa, lifliga, glädtiga; synen förträfflig, äfven beträffande minsta föremål. Näsan rak. En liten vårta på högra näsvingen och en annan (något större) på högra kinden. Tänderna dåliga, maskfrätta genom svår tandvärk från ungdomen intill 50:e året; alldeles tandlös före det 60:e. Intet öra för musik. Kroppsvikten 1834 91/2 Lpd koppar eller Stockholmsvigt. Gången var mycket lätt, snabb och liflig."

Om Linnés uppträdande, sinnelag och karaktär: "Han var häftig till vrede, till glädje, till sorg. Hans lynne war gladt, hans gång var lätt, hans sinne uppriktigt, försonligt, ej fallet för trätor eller strider. Han lemnade anfall mot sig och sina skrifter obeswarade. Han bewisade dem som mest förolämpat honom, den den bland naturforskare högt ansedda äran, att uppkalla wäxter efter deras namn. Han war ärelysten, han war fåfäng, ja äfwen mer än hwad af en så utmärkt man skulle wäntat, men icke högmodig: fåfäng som ett barn, ej som en qwinna."

Han "war ej luxurieux, men lefde som andra måtteligt." Alla hushållsbestyr lämnades över till makan för att han skulle kunna ägna sig helt åt naturens alster. Han beskrevs varken som rik eller fattig, men var rädd för att hamna i skuld. Han "sof om vintern från 9 till 7, men om sommaren från 10 till 3."

"Hans dräkt var alltid enkel och bestod i hvardagslag af en kort jacka, hvarjämte under de senare åren hufvudet vanligtvis betäcktes af en kalott, men vid högtidliga tillfällen af en riklockig peruk."

Spirituosa intogs av Linné nästan inte alls eller med mycket stor måttlighet. Däremot var han en inbiten rökare och skriver i ett brev 1772 till vännen Bäck: "Tobak har jag rökat mycket och kanske för mycket: och jag har ifrån den tiden indragit staten i denna punct. Jag war fordom föranlåten att bruka tobak, för min tandwärk, som jag haft från moderlifwet." Linné skyller alltså rökningen på sin dåliga tandstatus, mot vilken det vid denna tid annars bara fanns ett effektivt medel: utdragning! (hos smeden?).

Linné hade, som tidigare vidrörts,  goda språkkunskaper i antikens latin och var bekant med den grekiska litteraturen, främst Homeros Iliaden. Franskan vill han gärna ha översatt. Installationstalet till medicinprofessuren i Uppsala den 27 oktober 1741 hölls i sedvanlig ordning på latin. En lucka i språkkunskaperna fanns i t ex engelska, ett språk han inte behärskade alls. För att inte villa bort sig i Londons vimmel vid ett besök år 1736 hade han en adresslapp i fickan om var han bodde,  för att visa upp för någon, om det skulle behövas. Med sina bekantskaper i England och på kontinenten korresponderade han på latin. Linné talade endast två språk flytande - svenska och latin! Ändå nådde hans budskap så långt. Muntligen på kontinenten konverserade Linné på latin. Detta hade naturligtvis sina begränsningar. Han kunde internationellt bara umgås med de s k lärde. Det talade latinet i sig självt låter olika, beroende på vilken fonetisk bakgrund man hade. En engelsmans latinska uttal lät inte likadant som när det kom från en svensk etc. Den skriftliga kommunikationen beredde färre svårigheter, om alls några. Många av Linnés lärjungar var stora språkgenier. Forsskål lärde sig snabbt arabiska dialekter och Thunberg klarade av att lära sig japanska trots att det var förbjudet att ens gå i land. (Se Forsskål och Thunberg!)

Linné var helt intagen och betagen av naturens mysterier och underverk. Han lyckades överföra denna inställning till sina apostlar och studenter. Linné står för, trots återkommande depressioner, en positivt, smittande och glädjefullt levnadssätt. Det berättas att hans utflykter i Uppsalas omgivningar formade sig rent av till små fester och det berättas att när exkursionståget upplöstes på kvällen, ekade leveropen framför professorsbostaden: "Vivat scientia! Vivat Linnaeus!" (Leve vetenskapen! Leve Linné!)

Forskningsresor

inom Sverige till Lappland 1732, Dalarna 1743, Öland 1741 (genomfar vid de öländska och gotländska resorna landskapen Östergötland och Småland; gör även här viktiga observationer), Gotland 1741, Västergötland 1746 och Skåne1749.  Resorna dokumenteras väl och publiceras. Resorna var inte Linnés eget påfund, han var utsänd av de styrande  - d v s Riksens Ständer - i landet. Tanken var att Linné förhoppningsvis skulle finna källor till en förbättring av statsekonomin. Växter, som kunde användas i hantverket skulle dokumenteras, liksom mineraler och ev nya medicinalväxter. Det är inte känt att Linné protesterade mot upplägget och intentionen med resorna. Man har också föreställt sig att Linné och hans sällskap under resorna drog fram i sakta mak, men man färdades mestadels i högt tempo och inte helt utan stress.

Adlad

av Gustav III 1757 från Carolus Linnaeus till Carl/Carolus von Linné. En nederländsk botanist uppkallade den i djupa skogarna förekommande linnean, Linnea borealis (borealis = från Norden kommande), efter Linné. Ett slags upphöjelse och bevis på aktning. Linné låter linnean ingå i sitt vapen. Han gör en egen skiss till vapnet, men skissen refuseras av riksheraldikerna, som gör en egen utformning. Linné var uppenbarligen ingen stor tecknare.

Linnés lärjungar

eller s k apostlar skickas  ut i världen. Se denna länk! Flera av Linnés lärjungar avlider och Linné tar budskapen om detta hårt. Kanske finner man här en orsak till de återkommande depressionstillstånd och det tungsinne som ibland drabbade Linné.

Linnés Hammarby

Linné bosätter sig utanför Uppsala varifrån hans gigantiska arbete ledes. Under en följd av år får han när njuta frukterna av sitt verk. Han får så mycket hedersbetygelser från olika håll,  att han tycker det börjar bli tjatigt och han blir rent av trött på dem. Umgänget med hustrun kan knappast kallas förtroligt. Hon är ju förvisad till köksregionerna. Linné var också emot döttrarnas högre skolning, de skulle sköta hushållsgöromål, intet mer. Skolning var enkom för män, skolade kvinnor liknade mest "modedockor". Förtroligt umgicks Linne i stället med vännen Abraham Bäck. Ofta skrev de brev till varandra eller träffades på tu man hand. När damlaget gått till sängs på kvällen, tar sig Bäck och Linné ett pipstopp, varunder långa och ingående diskussioner utspinner sig. Linnékännaren Blunt anser att :" Varje man som är gift med en Linnaea (Linnés hustru) borde finna en herr Bäck". Att det fanns problem i äktenskapet är tydligt. Linné drömmer ibland om en engelsk dam, Lady Ann Monson; tillskriver denna brev, med det är ovisst om han får några svar, eller ens om korrespondensen kom igång.

Det politiska läget

Något måste sägas om vad som utspelade sig på den politiska scenen. Drottning Lovisa Ulrika tyckte att hennes make var alltför maktlös. Hon tvingade honom att vägra underteckna de dokument som förelades honom. Ministrarna svarade då med att införa kungens namnstämpel. Lovisa Ulrika trodde att armén skulle stödja kungahuset, men hennes kupp misslyckades och avslöjades. Många huvuden rullade, men vare sig Bäck eller Linné drabbades. De var inte politiskt engagerade, men Linné stod ju kungahuset nära och kunde vara i farozonen. Egentligen var han hatt, men tycktes ligga lågt i politiken. Adolf Fredrik fick sitta kvar som kung, men  fick finna sig i att hans makt blev ytterligare beskuren. Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika fick väl förhoppningsvis mer tid ägna sig åt sina samlingar efter det politiska debaclet.   

Linnés sista år

Linnés sista år blir dystra. Ganska tidigt hade han drabbats av gikt med åtföljande värk. Som medicin använde han smultron, som lindrade. Vintertid blev det då följaktligen värre, då inga smultron fanns att tillgå. 1776 förvärras hälsotillståndet och Linné vill nu dra sig tillbaka. Han lider av dessutom av sömnlöshet och drabbas 1773 av "hjärtkramp" (kärlkramp?). Senare under året tillstöter svår ischias "från höften till knät" och värken vill inte ge med sig. Med uppbådande av alla sina krafter infinner han sig ändå i den kommission som skall revidera den nya bibelöversättningen. I Stockholm bodde han då hos vännen Bäck som får höra av Linné att resan till Stockholm tog mer must ur honom än den strapatsrika lapplandsresan.1774 drabbades Linné - mitt under en föreläsning - av en hjärnblödning, som gjorde honom till hälften förlamad. "Mina tänder är borta och jag kan knappast tala" svarar Linné på en omöjlig reseinvit. Vintern 1776-1777  drabbas Linne av en ny hjärnblödning - åderlåtningarna var uppenbarligen verkningslösa - och han beskrivs nu som "mer död än levande", kunde inte känna igen vare sig blommor eller växter, inte ens sina egna böcker. Sommaren 1777 kvicknade han till något ute på Hammarby, kunde till och med ta ett stopp i sin pipa. Kanske kunde han klara en vinter till? Men, nej. Den 30 december drabbas han av en hjärtattack dör kl 6 på morgonen den 10 januari 1778. Om sin begravning hade han föranstaltat följande:

"Lägg mig i kistan orakad, otwättad, okläd, omsvept med ett lakan, sluta straxt kistan, så att ingen får se min uselhet; Lätt ringa i storklåckan, men ej i de andra äller Bondkyrkan äller Hospitalet. men wähl uti Danmarks kyrkia; lätt giöra tacksäjelse både i storkyrkian och Danmark till Gud, som gifwit mig så många åhr och all wälsignelse; Lätt mine landsmän bära mig till grafwen och gif dem en liten medaillie af dem, som äro präglade med min bild; Tractera ingen för min begrafning och tag ej emot condolence." (Danmark är här inte kungariket Danmark, utan ett samhälle med kyrka utanför Uppsala)

Gustaf III var mycket fäst vid Linné, inte minst genom personlig vänskap." Linnés frånfälle ansåg han som en riks-händelse, hwilken han sjelf berättade för Sveriges ständer och genom en medalj förevigade i dess häfder" (ur Läsning för Folket, ett populärt allmänbildningsverk från 1800-talets förra hälft).

Linnés familj

Sonen Carl (1741-1783), (Se också Carl von Linné d y !) , som barn och ende son ett glädjeämne för Linné, blir med tiden en vidlyftig herre och slutligen ett sorgebarn för Linné. Undervisas tidigt av linnelärjungarna Rolander, Löfling och Falck. Men kunskaperna går uppenbarligen  inte in;  han var mer intresserad av kjoltyg än av blommor. Upphöjdes trots detta till skyarna och promoverades till hedersdoktor i Uppsala 1765. Linné utser 1763 sonen Carl till sin efterträdare men uppehöll ändå själv tjänsten - på konung Gustaf III:s egen begäran - till år 1776, då sjukdom gjorde det omöjligt för honom att fortsätta. 1776  får alltså sonen Carl officiellt faderns tjänst,  men får bara en demonstrators lön, varvid han snart blir skuldsatt. Carl har uppenbart dåliga kunskaper i och intresse för botanik - trots två professurer,  i medicin och botanik (!) - och förmår inte på långt när ta upp faderns fallna mantel. Detta förhållande väcker stark och berättigad kritik från olika håll. Carl missgynnas också i Linnés eget testamente och blir på grund av detta osams med sin moder. Trots en mångfald eskapader med det motsatta könet förblir Carl ogift. Han dör, bara några år över de fyrtio, efter hemkomsten av en resa i Europa 1 nov 1783, fem år efter Linnés eget frånfälle. Ett tämligen tragiskt levnadsöde är till ända.

Carl, född 1741, var äldst i syskonskaran. Dottern Lisa Stina föds 1743 och 1744 ännu en dotter som dör vid späd ålder. 1749 föds tredje dottern, Lovisa och 1751 den fjärde, Sara Kristina. 1754 föds sonen Johannes, vilken dock dör 1757. Samma år föds sista barnet, flickan Sophia.  

Linnés samlingar

Efter Linnés död uppstod en uppslitande strid om hans kvarlåtenskap, inte minst inom hans egen familj.

En bidragande orsak till familjestriden var det dokument och testamente från 2 mars 1776 som hade följande lydelse:

"Rop ur grafwen till min kiära Hustru.

1. Herbarier 2:ne främst i Museo, mitt största arbete i tiden.  - Lätt intet Rotter äller Mahl förderfwa. Lätt intet naturkunnige snilla en enda ört. Se sielf stadigt och grant, om de wisas. Owärderlige i sig sielfwe, med tiden mer och mer begierlige. Äro de största werlden någonsin sedt. Sälg dem intet under 1000 Ducater specie. Min Sohn bör intet hafwa dem, som aldrig däruti hulpit mig och hafwer intet hafdt lust för Botaniquen, men wänt, om någon måg blifwer, som är Botanicus.

2. Snäckskåpet wärderas i dett minsta till 12000 dlr.

3. Insect-skåpen kunna ej bewaras längre för mahl.

4. Stenskåpet; där uti finnes åtskilligt betydande.

5. Biblioteket mitt emot Museo med alla mina wärk. Priset är minst 3000 dlr. Kiöper ingen det, så skiänk det till Upsala Biblioteque. Men mitt Biblioteque i Upsala bör min Sohn få i afrächning.

                                                                                             Carl Linné"

Trots att sonen Carl var misskrediterad var det han som slogs för Linnés efterlämnade arv: naturaliesamlingarna och böckerna. Han lyckades förhandla sig fram till en lösning där han lämnade ifrån sig sin del av Hubbyegendomen - en liten gård Linne hade fått som gåva av Universitetet - mot Linnés kvarlåtenskap och en större summa pengar. Han avvisade alla skambud som kom från England och tog sig själv an att restaurera samlingarna, vilka nu flyttades från Hammarby till Uppsala. Inte minst insektssamlingarna var i behov av akut behandling då Linné ju redan året innan konstaterat att samlingarna var angripna av "mahl". En inte förut uppvisad arbetsiver drabbar för en kort tid Carl, som vid tiden för sänggåendet nu tvingas konstatera att han är "trött som en arbetskarl". Linnés fru Sara Elisabeth och dottern ansöker om och beviljas pension av kungen.

Carls restaureringsarbete får ett abrupt slut när han plötsligt avlider i en hjärnblödning 1783. Alltsammans övergår nu i moderns och systerns händer. Den gamle Banks dyker nu upp och förmedlar ett bud från en viss ung engelsk naturalist vid namn James Edward Smith. Smith bjöd ettusen guineas för samlingarna obesett; han ville bara ha en inventarielista på innehållet. Flera andra spekulanter hörde av sig, bl a kejsarinnan Katarina II. Gustaf III befann sig i Italien, och innan han hann hem var affären med Smith avslutad. På briggen Appearance fördes de linneanska skatterna i säkerhet i England. När saken blev känd i akademiska kretsar blev indignationen stor. Sverige hade lidit en enorm nationalförlust.

Den som blev gladare var Smith i England. När han packade upp de stora lådorna, visade sig innehållet överträffa hans vildaste förväntningar:

Han fann 19 000 blad med pressade växter, 3 200 insekter, 1 500 snäckor, 700-800 bitar av korall, 2 500 mineralprover, 2 500 böcker, Linnés hela korrespondens bestående av 3 000 brev plus en stor mängd handskrivna manuskript av Linné själv, hans son och andra samtida berömda vetenskapsmän.

Smith grundade Linnésällskapet i London 1788. Intentionen inriktade sig främst inom sällskapet att främja "Storbritanniens och Irlands nationalhistoria" och skiljer sig från det Svenska Linnésällskapet som mera värnar om Linnés traditioner. Smiths änka såg till att mineralsamlingarna och de zoologiska samlingarna skingrades. Hon fick för dessa delar långt mer än vad hennes make betalat för hela Linnésamlingen.

Under Andra världskriget flyttades de kvarvarande Linnéföremålen temporärt ut från London till Bedfordshire på den engelska landsbygden.

(Under Linnés tid blev det inte minst inom adeln och den högre societén populärt att införskaffa samlingar av olika slag. Tessin samlade bl a konstföremål, tavlor av berömda konstnärer. Kung Adolf Fredrik började redan som ung samla på naturalier, och när han kom till makten och allteftersom de ekonomiska möjligheterna blev större, inhandlade han en ansenlig mängd föremål: djur, fåglar, insekter etc, så att samlingen ansågs bland de största i sitt slag vid denna tid ..."et makalöst präktigt Cabinet af allehanda Djur i Spiritu vini förvarade, en oändelig myckenhet af upstoppade Foglar, en otrolig mängd Insecter på nålar, och Conchylier i lådor". Drottning Lovisa Ulrika skulle inte vara sämre. Hon vurmade stort för t ex snäckor och fjärilar. Kungaparets samlingar förvarades i till en början på slotten i Ulriksdal och Drottningholm. Till att klassificera och bestämma materialet inkallades en viss von Linné. Drottning Lovisa Ulrika uttalar sig i positiva ordalag om Linnés närvaro på slotten: "...en mycket stor konnässör och doktor, en mycket skarpsinnig man, även om han inte ser ut att vara det. Han måste varje kväll promenera med kungen, och inte en dag går utan att han lyckas göra oss alla på gott humör". Drottningens samling med Linnés egenhändiga anteckningar finns numera förvarade i Uppsala. (I november 2006 fick jag den stora förmånen att bese en del av denna samling.)

Så här skrev Linné sitt namn

___________________________________________________________________________________

Mitt inne i Linnés texter finns detta utrop:

[Image]

Citatet är från PS. 92:6-7 i Gamla Testamentet.

[Image]

. Linné har modifierat orden från Vulgata i PS. 91:6-7

(Vulgata är den första bibelöversättningen till latin omkr 400 e Kr, Bibelns versindelning gjordes senare på 1200-talet. Min anm.)

___________________________________________________________________________________

6. Quam magnificata sunt opera tua, Domine !

nimis profundæ factæ sunt cogitationes tuæ.

7. Vir insipiens non cognoscet, et stultus non intelliget hæc.

___________________________________________________________________________________

1917 års sv översättning av PS. 92:6-7 lyder:

6. Huru stora äro icke dina verk, o Herre! Ja, övermåttan djupa äro dina tankar. 

7. En oförnuftig man besinnar det ej, och en dåre förstår icke sådant.

___________________________________________________________________________________

Några litterära verk av Linné:

Se även denna utmärkta länk på nätet

l

Systema Naturae 1735

(Systema Naturae utkom sedan i 16 upplagor,

den växte från 11 till över 3000 sidor)

Fundamenta botanica 1736

Biblioteca botanica 1736

Genera plantarum 1736

Hortus cliffortianus 1737

Critica botanica 1737

Flora lapponica 1737

Classes plantarum 1738

Öländska resa och Gotländska resa 1745

De Necessitate Peregrinationum Intra Patriam 1741

Flora Suecica 1745

Fauna Suecica 1746

Vestgöta resa 1747

Flora ceylonica 1747

Hortus Upsaliensis 1748


Curiositas Naturalis 1748.

Materia medica 1749

Oeconomia Naturae 1749

Philosophis botanica 1751

Skånska Resa 1751

Noxa Insectorum 1752

Cui Bono 1753 

Instructo Musei Rerum Naturalium 1753 

Migrationes Avium 1757 

Instructio Peregrinatoris 1759

Generatio Ambigena 1759

Species plantarum 1753, 1762-1763

Fundamenta Ornithologica 1765 

Usus Historiae Naturalis in Vita Communi 1766

Clavis medicinae 1766

Mantissa Prima 1767

Fundamenta Entomologica 1767

Mantissa Altera 1771

Fundamenta Testaceologiae 1771

Försättsblad till andra upplagan av Systema Naturae

Tionde upplagan

Linnéforskaren Johan Erik Evald Ährling (f 1837) utgav några av Linné otryckta arbeten:

Flora dalecarlia (1873), Svenska arbeten i urval, I och II samt Ungdomsskrifter, 2 serier (1888-1889) 

___________________________________________________________________________________

::  tillbaka till inledning  ::