Professor Ernst Haeckel (1834-1919)

Ernst Haeckel, född 16 februari 1834 i Potsdam, död 9 augusti 1919 i Jena. Professor i zoologi i Jena, Tyskland, 1864-1909. Gjorde Darwins lära om evolutionen till en världsåskådning. Själv kallade Haeckel teorin för lamarckism efter Lamarck, den förste som hävdat biologisk evolution. Formulerade de s k biogenetiska grundregeln, som påstår att fosterutvecklingen (ontogenin) upprepar en föregående evolution. Den välrenommerade cellpatologen Rudolf Virschow befrämjade spridningen av Haeckels ideer. Haeckel konstruerade olika utvecklingsträd, för vilka han präglade termen fylogeni. Han introducerade också teorin om den s k felande länken, ett mellansteg - apmänniskan - i utvecklingen från apa till människa. Arbeten:  bl a Natürliche Schöpfungsgeschichte (i sv övers 1881-82) Die Welträtsel (i sv övers 1902).

En utförlig biografi om Haeckel finns på denna utmärkta sida på nätet


Ur en bok från 1868 av professor Ernst Haeckel.  De båda övre raderna från vänster till höger föreställer de mänskliga raserna arier, kines, fuegian, man från Nya Guinea, afrikansk neger och man från Tasmanien, medan de nedre uppvisar exempel på människoapor.


Människans rasstamträd upprättat av professor Ernst Haeckel. Publiceringen skedde omkr år 1910.

Kommentar: tyskarna (=Indogermanen) intar främsta positionen. Därefter följer i utvecklingsnivå bl a judar (=Hamosemiten), indianer (Amerikaner), mongoler, indier (=Dravidas) och längst ner de olika negerraserna vilka utvecklats från ap- och urmänniskor. Att japanerna hamnar så högt på listan kan bero på att de visat sig starka och segerrika i bl a kriget mot Ryssland 1905.

Nazismen (Se hitler nedan!) anammade Haeckels stamträd med hull och hår. Man kan tycka det uppseendeväckande att judarna inte ansågs som de absolut lägst stående utan tvärtom ganska högt, men man såg i stället judarna som mycket farliga konkurrenter p g a driftighet inom affärsvärld och bankväsende (dit man en gång hänvisats för att man inte fick äga fast egendom). Hursomhelst, de var i vart fall svagare än indogermanerna och skulle snabbt försvinna i den pågående kampen!).

(Ovanstående stamträd har länge kallats vetenskap och vetenskapliga rön! Darwin berömmer professor Haeckels förmågor och ser i honom en stor auktoritet.  Allt enligt citat av Darwin nedan!)

Några tyska glosor:

Affenmenschen  = apmänniskor

Urmenschen      = urmänniskor

Wollhaarige      = ullhåriga, "krulliga"

Schlichthaarige = släthåriga


Darwin, Lamarck och Haeckel

Haeckel endast utvecklade och vidarebefordrade Darwins teorier,  först framlagda i "On the Origin of Species by Means of Natural Selection  or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life" (1859) och därpå i "The Decent of Man and Selection in Relation of Sex" (1871). Skillnaden mellan de båda verken är att i det första behandlar Darwin djuren, i det senare drar han de fulla konsekvenserna av sin åskådning och inrangerar även människan i djurriket. Haeckel kallar Darwins teorier för lamarckism, eftersom Lamarck (Jean-Baptiste de Monet de Lamarck, 1744–1829, fransk biolog)  skall vara den förste som lanserade den biologiska evolutionen. I verken Recherches sur l'organisation des êtres vivants, 1801-1802 och Philosophie zoologique 1–2, 1809 lade han grunden till den första evolutionsläran. Lamarck hade ingen förklaring till evolutionens orsaker och det fanns ytterligare en skillnad mellan Lamarck och Darwin: Darwins mest originella tanke var den om naturligt urval; Lamarck trodde i stället på en strikt lagbunden evolution. Lamarckismen har i eftervärlden fått en dålig klang då den fått bära hundhuvudet för både Darwins och Lamarcks egna misstag, medan begreppet darwinism fått stå för de positiva sidorna (om det nu finns några!) hos de idéer de båda naturteoretikerna utvecklade. Att inrangera människan bland djuren och även hävda en utveckling inom den mänskliga arten, d v s raser, den en högre än den andra, skulle visa sig ytterst förödande. Här följer några viktiga darwincitat inom några olika områden där Darwin rörde sig:

Ett stort problem för 1800-talets vetenskapsmän och tänkare var frågan om hur bl a  valarna uppstått. Darwins förslag  till lösning av frågan hör till de mest uppseendeväckande och drastiska någonsin och presenterades i monumentalverket av 1859: 

"In North America the black bear was seen by Hearne swimming for hours with widely open mouth, thus catching, like a whale, insects in the water. Even in so extreme a case as this, if the supply of insects were constant, and if better adapted competitors did not already exist in the country, I can see no difficulty in a race of bears being rendered, by natural selection, more and more aquatic in their structure and habits, with larger and larger mouths, till a creature was produced as monstrous as a whale."—*Charles Darwin, On the Origin of Species By means of Natural Selection - or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (1859 and 1984 editions), p. 184.

Så här kunde det bl a låta i Darwins monumentalverk "The Decent of Man and Selection in Relation of Sex" från 1871:

"Eskimåerna äro, i likhet med andra arktiska djur, spridda öfver hela polarregionerna". "Båda könen borde afhålla sig från äktenskap, om de på något märkbart sätt vore underlägsna till kropp och själ: men sådana förhoppningar äro utopiska...". (Charles Darwin: Menniskans Härledning. 1:a bandet. s .163 resp 2:a bandet s. 393 , i svensk översättning 1872).

"Omsorg om psykiskt och fysiskt handikappade, om fattiga och gamla, är orätt mot den mänskliga rasen. Därigenom hindras det naturliga urvalet i sin funktion." (Charles Darwin, The Decent of Man and Selection in Relation of Sex, 1871, The Modern Library, New York, s. 501)

Darwin förutsatte att det skulle bli en kamp mellan det civiliserade, d v s  utvecklade samhället och det vilda, outvecklade. Han beskriver denna kamp så här:

"Då civiliserade nationer komma i beröring med vilda, är kampen av kort varaktighet, utom der ett dödande klimat hjelper den inhemska rasen" ( = då kan kampen ta lite längre tid! )Menniskans Härledning 1:a bandet, s 177, 1872 i svensk övers.)

"Vi kunna inse att landets uppodlande på många sätt skall blifva olycksbringande för vildar, ty de kunna eller vilja ej ändra sina vanor." (Menniskans Härledning 1:a bandet, s 177, 1872 i svensk övers).

Darwin var insatt i Haeckels teorier och de två naturteoretikerna utvecklade ett slags symbios:

"Den som önskar att se, hvad skarpsinnighet och kunskaper kunna uträtta, bör rådfråga professor Haeckel's arbeten."  (Menniskans Härledning 1:a bandet s. 152. 1872, i svensk översättning.)

En kort fattad, bra biografi över Charles Darwin finns på denna sida!

Det faktum att  Darwin och Haeckel givit kolonialism, imperialism, nazism, apartheid legitimitet, är ett dystert kapitel i mänsklighetens historia: att de svagare raserna försvinner i kampen för tillvaron är ju, enligt dessa auktoriteter, helt enligt naturens egen ordning.  Nu är det inte långt till hitler:


adolf hitler

Enligt utvecklingslärans teorier hävdas det också att evolutionen långt ifrån är avslutad. Allt går vidare mot än högre former, så även människan. Nazistideologerna suger åt sig dessa tankar som ett läskpapper. Eutanasi (eg dödshjälp. hitler hade ett speciellt program varigenom han skulle befria samhället från element som var improduktiva och bara till besvär; handikappade, utvecklingsstörda etc skulle avlägsnas. Hitler var emellertid tvungen att avsluta sitt eutanasiprogram i förtid, eftersom det orsakade ett ramaskri över hela landet. Inte minst många högt uppsatta nazister hade någon släkting som på något sätt var oförmögen.) och folkmord var bara stationer på vägen... 

"...överallt i naturen pågår det en mäktig kamp mellan styrka och svaghet - styrkans eviga seger över svagheten. Ingenting annat än förfall skulle återstå av naturen om det inte vore så. Stater som bryter mot denna naturlag kommer att falla sönder." (Från ett tal i München, "My New Order" Adolf Hitler s. 50, 1923)

"...judarna är det jäsande element som får folkslag att förruttna... På lång sikt eliminerar naturen skadliga element. Man kan rygga tillbaka inför denna naturlag... (men) det är nyttigt att känna till naturlagarna - eftersom vi då kan lyda dem." (Adolf Hitler, Hitler´s Secret Conversations, New York,  Farrar, Strass & Young, 1953 s. 115-116)

En av hitlers närmaste män, Martin Bormann (1900-1945), lade ytterligare lök på laxen då han menade att nazismen stod på en solid vetenskaplig grund med följande uttalande:

"Nationalsocialismen måste, om den vill fullfölja sin uppgift, alltid låta sig styras av vetenskapens senaste forskningsrön". (George Mosse, Nazi Culture, New York, Shocken Books, 1966 s. 224)

I ett storvulet tal för en stor skara tyska journalister i ledarbyggnaden i München från den 10 nov 1938 (i översättning av Claës Gripenberg) bollar adolf hitler med siffor:

"Jag ber er begrunda de siffror som jag här framlägger: Förenta Staterna har omkring 126 eller 127 miljoner invånare. Om man räknar bort tyskar, irländare, italienare, negrer, judar, över huvud taget alla andra (sic!), återstår knappt 60 miljoner anglosaxare, människor som räknar sig som anglosaxare. I det ryska riket finns det inte mer än 55 eller 56 miljoner verkliga storryssar. Det brittiska världsriket har inte ens 46 miljoner engelsmän i moderlandet. Det franska "världsriket" har inte ens 37 miljoner verkliga fransmän. Italien har något över 40 miljoner invånare. Polen endast 17 miljoner polacker. Men i Tyskland kommer det från 1940 att finnas 80 miljoner människor av en och samma ras, och i vårt närmaste grannskap finns det ytterligare 8 miljoner människor som egentligen vad rasen beträffar hör till oss. Den som tvivlar på detta det största enhetliga människoblockets framtid eller som inte tror på denna framtid, han är en svag stackare."(talet finns bevarat åt eftervärlden genom en tjugo år senare påträffad grammofonupptagning, här hämtat från VÄRLDENS BÄSTA TAL I URVAL, Red. Staffan Björck, Natur och Kultur,. Stockholm 1962, sid 564-565).

(Den historiska utvecklingen talat sitt eget språk. adolf hitler, den starkaste bland de starkaste, den enligt egen utsago oövervinnerlige,  led "i kampen för tillvaron" ett snöpligt och förödmjukande nederlag.  Hans matematik ovan stämde inte! Hur den svagare kan besegra en starkare måste väl vara en "nöt" att knäcka för finsmakaren. Jesse Owens guldmedaljer i Berlin-OS 1936 inte att förglömma! Min kommentar. )

Tron på människors lika värde ansågs av nazisterna som "föråldrad" och "mot naturen". Människans kulturella och tekniska utveckling var ett resultat av årmiljonernas järnhårda gallring och utslagning av de mindervärdiga individerna och raserna.  Allt enligt ideologerna i "det tredje riket". (Verkar inte dessa "svaga stackare" ovanligt seglivade eftersom hitler fortfarande efter alla årmiljoner var tvungen att tampas med dem?! Min reflexion.)  

Mitt under brinnande världskrig skräder förre professorn F Wood Jones vid the Royal College of Surgeons inte orden med följande påstående: "Darwin har i högsta grad bidragit till de ödesdigra teorier som släppt lös de blodsutgjutelsens och fördärvets demoner vi nu har ibland oss." (F Wood Jones: Habit and Heritage", Routledge 1943, s. 10). Darwin var nog inte medveten om vilka konsekvenser hans teorier skulle få.


Nu överlåter jag ovanstående till febril tankeverksamhet hos ett förnuftigt exemplar av Homo sapiens Linnaeus 1758.Copyright © 2007 Göran Waldeck   All rights reserved

Last updated Nov 29, 2007